RESOC

Chúng ta là ai? 

Vào tháng 2020 năm XNUMX, các thành viên của Đảng Xã hội, Đảng Xanh, Đảng Công nhân Bình dân và các đảng viên cánh tả độc lập không thuộc đảng phái đã thành lập Nhóm Sinh thái và Xã hội cho Crissier (RESOC). RESOC điều phối các nỗ lực của các nhóm và công dân này nhằm thúc đẩy, giữa các cư dân của Crissier, sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững, phù hợp và công bằng, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Các thành viên của RESOC cam kết bảo vệ cụ thể những giá trị này bằng cách cam kết với Hội đồng thành phố, Ủy ban và Chính quyền thành phố. Tham gia với chúng tôi và tham gia cùng nhau!

Ủy ban của hiệp hội RESOC

Ủy ban RESOC hiện bao gồm sáu thành viên.

Kiều mạch Oriane

chủ tịch

Djouad Souyad

Phó Tổng Thống

Gilles Descloux

Thư ký

Alexandre brélaz

Thủ quỹ

Remi Schweizer

thành viên

Celine Jonneret

thành viên