Šta se dešava u Općinskom vijeću?

Ispod ćete naći naše sažetke sesija i naše intervencije: postulate, prijedloge, interpelacije, pitanja i tako dalje!

Općinsko vijeće od 6

RESOC ima :

 • sa žaljenjem što je Općina svojim odgovorom na postulat „Za općinu osviještenu na razuman i ekonomičan način kako bi borba protiv energetskog otpada i svjetlosnog zagađenja “, ne bavi se brže i snažnije ovom temom;
 • još jednom žalio što se Vijeće ne poziva na naš postulat tražeći da ga ispitamodrugi modeli za porez na smeće i obezbediti smanjenja za određene manje dobrostojeće društvene kategorije;
 • je podnio upit kojim se pita Općina šta je preduzela u pogledu praćenja, suzbijanja i informisanja javnosti o invazivne vrste.

  Općinsko vijeće od 11

  • Grupe su pozvane od strane opštine da se postave o scenarijima nakon odbijanja plana naselja In Chise. Iako je nedostatak stambenog prostora i dalje realnost u Crissieru uprkos projektima koji su u toku i prisutan je strah od povećanja stanarine, RESOC je ponovo potvrdio nadu da će Općina može izbjeći korištenje ovog prostora prema trenutnoj namjeni (industrijska zona) i predložiti što prije novi stambeni projekat, garantujući barem dosadašnja dostignuća u ekološkim i društvenim pitanjima (pristupačan i jeftin stan).
  • Dok se kao i druge grupe, RESOC izjasnio u korist usvajanja a opštinski propisi za video nadzor, podsjetio je na značaj terenskog socijalnog rada sa mladima.
  • Postulat kojim se od nas traži da razmotrimo osnivanje urbane bašte zajednički (na otvorenom terenu ili u kontejnerima, u raznim naseljima, kojima upravljaju stanovnici) dobio podršku većine Vijeća. Opština će proučiti ovo pitanje i zauzeti stav da li će takve prostore uspostaviti ili ne.
  • Postulat koji od nas zahtijeva da ispitamo mogućnostsmanjiti porez na smeće za određene kategorije stanovništva nije podržan od strane većine. Komisija će ispitati predmet i predložiti da li da ga dostavi opštini na obradu.

  Općinsko vijeće od 8

  • Opštinski budžet za 2024. je u velikoj mjeri usvojen. RESOC je oduševljen u meri u kojoj ovaj budžet predviđa dodatna sredstva za odgovor na trenutne društvene i ekološke izazove et jača opštinsko osoblje.
  • U reakciji na pismo građana o situaciji u Gazi, a Općini je predstavljena intervencija kojom se traži poruka solidarnosti i odbijanja rata.
  • Upitom se od Općine traži da ispita situacija korisnika dodatnih beneficija (PC) koji će vidjeti da njihova prava nestaju ili se smanjuju zbog zakonskih promjena koje stupaju na snagu 1. januara 2024. godine i da naznači da li razmišlja o podršci ovim ljudima.

  Gradsko vijeće od 6

  • Jedan od Crissierovih predstavnika unutra Regionalno udruženje za društvenu akciju Zapadne Lozane (ARASOL) izvijestio o posljednjoj generalnoj skupštini, prilika posebno da se podsjetimo na otvaranje a One-stop shop za društvene informacije o našem regionu, Vrata socijalne orijentacije u Renensu (https://www.arasol.ch), kao i najavu saradnje ARASOL-a sa Renensom na uspostavljanjuPomoć za individualno stanovanje (AIL). Ovo najnovije iskustvo pružit će povod za razmišljanje općini s ciljem da uskoro odgovori na naš upit „Implementacija individualne stambene pomoći (AIL)“ podnijet u junu 2022.

   Conseil communal do 25. septembra 2023

   • Prilikom prihvatanja obavještenja otvaranje 22 dodatna predškolska mjesta, podsjetili smo da se na ova 22 mjesta čekalo više od 5 godina, da je na listi čekanja 30 porodica po raspisanom pozivu i da će stopa pokrivenosti (27%) i dalje biti daleko od cilja preporučenog na nivou kantona (40 %). Ukratko, trud se mora nastaviti redovno i brzo!
   • Odbor za životnu sredinu i održivi razvoj kojim predsjedava RESOC ima pravo da daje prijedloge. Predstavila je seriju prijedlozi za promociju biodiverziteta.

    Općinsko vijeće od 26

    • La upravni odbor, kojim predsjedava RESOC (Emmanuel Mayer), predstavio je svoj izvještaj, ohrabrujući Općinu da nastavi sa analizom kadrovskih potreba i da ih ojača, da se pozabavi pitanjem izgradnje sanitarija i da u narednom izvještaju predstavi svoj koncept komunikacije prema stanovništvu.
    • Postulat RESOC-a traži od Opštine da proceniEfikasnost CCTV sistema da smanji neuljudnost nije upućena potonjoj, koja se ipak obavezala da će odgovoriti na naše tačke kada će predložiti propise koji se odnose na kamere
    • RESOC je ispitao Opštinu o brojunesreće u kojima su učestvovala školska djeca tokom prošle godine. Vratit ćemo se na početku školske godine da vidimo koja su poboljšanja još potrebna za jačanje sigurnosti nakon obavljenog posla nakon naše prve intervencije, 2020. godine.

    Općinsko vijeće od 8

    • Preuzimajući predsjedavanje komisijom za životnu sredinu i održivi razvoj, RESOC je izvijestio o projektu za novu školu u Les Noutes. Imamo insistirao je na važnosti aspekata održivosti projekta, posebno građevinskih materijala, koji bi trebao imati ključnu ulogu u predstojećem arhitektonskom konkursu.
    • Mi smo dostavili postulat, tako da opština utvrđuje procjena efikasnosti sistema video nadzora deset godina nakon postavljanja kamera.
    • RESOC je zabilježio i promovirao pristup informisanju i promociji socijalnih beneficija koji poduzima Služba za djetinjstvo, socijalna kohezija, parohije kroz svoj članak u Crissier Contactu iz marta 2023. i objavljivanje letka koji informiše o postojećim socijalnim beneficijama.

    Općinsko vijeće od 13

    • Nastavili smo našu posvećenost jačanju mjesta za brigu o djeci: više mjesta za brigu o djeci i rješenja tokom školskih raspusta i za djecu u 3P i šire. Naš postulat traži od općine da ozbiljno prouči mogućnosti vanškolskog staranja tokom raspusta je naširoko usvojen dok je Opština predložila da se odbije.
    • Kao reakcija na odgovor Općine na postulat „na naše jakne! », pozdravili smo Crissierov napredak u pogledu klime i okoliša, ali smo to primijetiliima vrlo malo betona o velikim projektima (izrada klimatskog plana, sanitacija objekata)
    • I dalje što se tiče ekološke tranzicije, sa zadovoljstvom smo to saznali fosilni sistem grijanja u hramu zamijenjen je toplotnom pumpom, nakon amandmana koji je podnesen povodom njegove restauracije prije dvije godine
    • Podržali smo javni raspored prizemlja dvorca, kako bi stanovništvo moglo uživati ​​u izložbama i drugim događajima u ovoj veličanstvenoj građevini.

    Općinsko vijeće od 9

    Evo kratkog sažetka ove sesije:

    • Ponudili smo da oslobodimo 100 CHF iz "kriznog" fonda u pomoći domaćinstvima sa niskim primanjima u Crissieru kako bi se izborili s povećanjem cijene električne energije, na primjer putem vaučera. Ovu izmjenu budžeta za 2023. nisu podržali ni Općina ni Općinsko vijeće (nedostajalo je samo 5 glasova..)
    • Izjavili smo da smo zadovoljni što smo uspjeli ponovo pokrenuti lmisli na nedostatak javnog prevoza na severu opštine
    • Sa zanimanjem smo pratili obavještenja koja se tiču buduća nova škola Noutes, insistirajući da se ekološka obećanja održe
    • Radujemo se povećanje opštinskih radnih mesta (ekvivalent 5,4 “puno radno vrijeme”), uključujući i jednog menadžera ljudskih resursa – Crissier se približava 10 stanovnika, bilo je vrijeme!

    Gradsko vijeće od 7

    Glavne akcije RESOC grupe tokom ove sesije:

    • Cijenili smo odluku opštine da pokrene a Pristup akcijama zajednice uz Pro Senectute, da ode i sastane se sa starješinama općine kako bi definisali ambiciozniju politiku prema seniorima. Ovaj pristup je u skladu sa onim što je Crissierov PS tražio tokom prethodnog saziva
    • Mi smo glasali za pravila Opštinski fond za energiju i klimu što ide u pravcu onoga što je zahtijevao postulat koji je iznio PS de Crissier tokom prethodnog saziva. Komitet za životnu sredinu, kojim predsedava RESOC, bio je u velikoj meri uključen u razmišljanje o ovoj temi i biće konsultovan o njegovom budućem razvoju. (izmijenjeno)

    Conseil communal do 26. septembra 2022

    Glavne akcije RESOC grupe tokom ove sesije:

    • Insistirali smo na potrebi da se garantuje značajno prisustvo Stanovanje sa niskim najamom (LLM, ranije subvencionisano stanovanje) i Pristupačno stanovanje (LLA) u sljedećem okrugu In Chise. Naše pozicioniranje je omogućilo da projekat koji je izglasao Vijeće precizira da će najmanje 25% površine planirane za komunalno stanovanje biti posvećeno LLM-ima, a najmanje 25% LLA-ima.
    • Intervenisali smo da vas podsetimo da je finansijska situacija Opštine trenutno dobra, i dozvoljava da se poreski bod ne povećava. RESOC će, međutim, biti pažljiv tokom budžeta za 2023 provjeriti da li je općinsko osoblje pojačano et ako se sredstva dodijele za izradu budućeg klimatskog plana.
    • RESOC je podneo interpelaciju tražeći od Opštine da detaljno navede uvedene mjere kako bi se omogućile brze uštede energije. Više nije vrijeme za čekanje ili skrivanje, trezvenost se više nego ikad pojavljuje kao neophodnost očuvanja našeg društva i naše ekonomije.

    Općinsko vijeće od 29

    Glavne akcije RESOC grupe tokom ove sesije:

    • Na inicijativu predstavnika RESOC-a, odbor za životnu sredinu predložio je postavljanje postulata hitne akcije za smanjenje uticaja na klimu naše općine (smanjenje grijanja, potrošnje mesa itd.). Tekst je prihvaćen velikom većinom (49 za, 3 protiv, 6 uzdržanih).

    • Komuna može djelovati u društvenim pitanjima. Vijeće je usko prihvatilo (27 za, 26 protiv, 6 uzdržanih) postulat RESOC-a kojim se Općina poziva da razmisli o uspostavljanjuIndividualna stambena pomoćt u Crissieru, finansijska podrška porodicama sa posebno skromnim primanjima za koje kirija predstavlja veliki dio budžeta.

    • Crissier ima potrebno više opštinskog osoblja da zadovolji potrebe rastuće i diverzificirajuće populacije! RESOC je to sinoć podsjetio, a Općina je obećala/spomenula obaveze da će "ispuniti zahtjeve".

    Općinsko vijeće od 14

    Glavne akcije RESOC grupe tokom ove sesije:

    • Sa zadovoljstvom konstatujemo da kao odgovor na naš decembarski postulat, Općina saopštavaproučavanje varijanti sa TL za poboljšanje usluge TP u opštini, a posebno u severnim okruzima.
    • Resoc obavještava o konstituisanje komisije za životnu sredinu i održivi razvoj kojim on predsedava. Njegov prvi mandat će biti da doprinese reviziji opštinskog podsticajnog fonda za uštedu energije i razvoj obnovljivih izvora energije, sa ciljem jačanja podrške koja se daje stanovnicima u njihovim akcijama koje su povoljne za životnu sredinu ( solarni paneli, električni bicikli itd. .)

    Općinsko vijeće od 10

    Glavne akcije RESOC grupe tokom ove sesije:

    • Pitali smo Općinu o trenutnoj situaciji predškolskih mjesta (dnevni boravak) i o svojim namjerama ohrabrujući ga da značajno poveća ponudu.
    • Prihvatili smo budžet za 2022., ali žalimo zbog njegove stidljivosti pred klimatskim pitanjima. Izrazili smo želju, koju je prihvatila Komisija za finansije i prihvatila Opština, da svake godine sada jedno poglavlje rezimira nove klimatske inicijative.
    • Slijedom postulata RESOC-a koji je prihvatila velika većina Vijeća, Općina će razmotriti praznine u mreži javnog prevoza u dijelovima Crissiera. Vrijeme je da bolje služimo pojedinim područjima naše općine!
    • U vezi sa projektom remonta opštinskih energetskih i klimatskih subvencija, ispitali smo Opštinu o ovim namerama u vezi sa mehanički bicikli.

    Gradsko vijeće od 8

    Glavne akcije RESOC grupe tokom ove sesije:

    • Podržali smo stvaranje novog savjetodavna komisija za okoliš i održivi razvoj. Mi ćemo se posvetiti tome da podstaknemo energetsku i klimatsku politiku naše opštine.
    • Za više animacije na našim ulicama i da ponudimo novi prodajni prostor lokalnim proizvođačima i zanatlijama, napravili smo postulat za stvaranje putujuća pijaca u Crissieru. Ovaj postulat je kvazi-jednoglasno Vijećem vraćen Općini.
    • Zabrinuti zbog situacije u Uredu za stanovništvo (gdje zatvaranja slijede jedno za drugim) i u Odjeljenju za planiranje (koji je od ljeta prijavio četiri ostavke), podnijeli smo interpelaciju u kojoj tražimo objašnjenja i '' osiguravamo da usluge stanovništvu su zagarantovane.
    • Ispitali smo Opštinu o stanju i uslovima rada dobrodošlica u porodičnom okruženju (dnevne majke) na teritoriji opštine.